About School

krukateSchool

โรงเรียนสอนภาษาครูเคท ที่มีหลักสูตรสอบสำหรับผู้สนใจที่จะเรียนภาษาอังกฤษจากจิตใต้สำนึก และ เด็ก ที่ต้องการปูพื้นภาษาอังกฤษ โดยมีหลากหลายชั้นเรียน